วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

อาจารย์ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์

อาจารย์ดร.จินต์จุฑา   อิสริยภัทร์

การศึกษา
  • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ University of South Australia 
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Royal Melbourne Institute of Technoltgy (RMIT) University
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสสิเนส อลายอานซ์ จำกัด
  • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ และวิทยากรด้านการวางแผนกลยุทธ์ 

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะอ.ศรัณย์ ยุวรรณะ